Lịch sử

Công ty Cổ phần JW Euvipharm đang nỗ lực chuẩn bị cho những bước phát triển vượt bậc, để trở thành một công ty dược phẩm hàng đầu tại thị trường nội địa Việt Nam

2023

  •   Đổi tên thành Công ty Cổ phần JW Euvipharm

2022

  •   Thanh tra MFDS

2020

  •   Được cấp giấy chứng nhận GSP

2019

  •   Công ty JW Pharmaceutical mua lại Công ty Cổ phần Euvipharm

2023

Đổi tên thành Công ty Cổ phần JW Euvipharm

2022

Thanh tra MFDS

2020

  Được cấp giấy chứng nhận GSP

2019

Công ty JW Pharmaceutical mua lại Công ty Cổ phần Euvipharm